உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுவெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்கான நினைவேந்தல் 2050

செய்திகள் பண்பாட்டு நிகழ்வு பிரதான செய்திகள்
2050 மேழம் 16 ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (April28,2019)கனடா இசுக்காபுரோ நகரில் பிறின்சசு பண்பாட்டுமண்டபத்தில் எமது குமூகம் கனடா அமைப்பினரால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஒழுங்கமைத்திருந்தார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *