ஐபிசி கனேடியத் தமிழர்களை அவமதித்ததைக் கண்டித்து ஊடக சந்திப்பு 2050

கடந்த நிகழ்வுகள் செய்திகள் பண்பாட்டு நிகழ்வு பிரதான செய்திகள்
2050 விடை 10 ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை கனடா இசுக்காபுரோ நகரில் அமைத்துள்ள சுவைச்சோலை 2826 மார்க்கம் வீதியி்ல் நடைபெற்றது.
https://youtu.be/PWLIoYLZdTo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *