கனடாவாழ் தமிழர்களின் பெருமைக்குரிய பெருந்தமிழர் ஈசா பரா ஈசானந்தா

How a Toronto REALTOR® devoted his life to community service and raised over $300,000 for the Trillium Health Partners (THP) – Mississauga Hospital, Credit Valley Hospital and Queensway Health Centre 

 

தமிழீழ மண்ணில் பிறந்து கனடாவிற்கு புலம்பெயர்ந்த பல இலட்சம் தமிழர்களில் ஒருவர் ஈசா பரா ஈசானந்தா.

கனடா மண்ணின்  புதிய வாழ்வியலில்  பல தடைகளையும் தாண்டி தன்னல வாழ்விலும் பொதுநல வாழ்விலும் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் பல ஆண்டுகளையும் தாண்டி கனடா வாழ் தமிழர்களின் பெருமைக்குரிய தமிழராக எம்மோடு வாழ்கின்றார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *