கலைஞர்களை வாழ்த்துகிறோம்

நந்திக்கரையினிலே பாடலை உயிர் கொடுத்து  மனதை நெகிழ வைத்த கலைஞர்கள் குழாமை நன்றியுடன் வாழ்த்துகிறோம்.இப்படியான சிறப்பீன படைப்புகளை உருவாக்கவேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *