மீண்டும் விசய் தணிகாசலம் அவர்களைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.

தமிழ்த்தேசிய உள்ளத்தூய்மையோடு கனடா அரசில் பணியாற்றும் இளையவர் இனியவர் பண்பாளர் பல்லின பண்பாளர், பல்மொழி ஆர்வலர், பல்மதநேயர், விசய் தணிகாசலம் அவர்களை மீண்டும் தெரிவு செய்யுங்கள்.

 

விசய் தணிகாசலம் வெற்றிபெற 12கோடி தமிழர்களும் கனடாவாழ் மக்களும் வாழ்த்துகிறோம். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *