நீதி மற்றும் சமத்துவத்திற்கான கனேடியர்கள் அமைப்பை வாழ்த்துகிறோம்..

கடந்த பல ஆண்டுகளாக கனடா மண்ணில் தமிழர்களுக்கு எதிரான பொய்ச் செய்திகளை பரப்பி வந்த சிங்கள அமைப்புக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கிய அமைப்பு நீதி மற்றும் சமத்துவத்திற்கான அமைப்பாகும். இந்த அமைப்பினர் கடந்த மார்ச் மாதம் ஊடக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டதோடு செயலவழி இணைப்பில் இணைந்து மக்களோடு தமது செயல்பாடு பற்றி  ரோய் சமாதானம் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார்.ரோய் சமாதானம் அவர்களுக்கும் நீதி மற்றும் சமத்துவத்திற்கான கனேடியர்கள் அமைப்புக்கும் 12கோடி தமிழர்கள் சார்பாக பறை ஊடகமும் மூதறிஞர் ஊடகமும்  வாழ்த்துவதோடு நன்றியையும் தெரிவிப்பதோடு தொடர்ந்து பயணிப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *