ஐபிசி கனேடியத் தமிழர்களை அவமதித்ததைக் கண்டித்து ஊடக சந்திப்பு 2050

2050 விடை 10 ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை கனடா இசுக்காபுரோ நகரில் அமைத்துள்ள சுவைச்சோலை 2826 மார்க்கம் வீதியி்ல் நடைபெற்றது. https://youtu.be/PWLIoYLZdTo

Continue Reading